Juki - Korean BBQ & Soju Bar: 52.541768, 13.415194